Thumb

Politike, znanje in arhitektura: Poziv za oddajo projektov za predstavitev na Beneškem arhitekturnem bienalu 2020

17.7.2019

 
Objavljamo poziv za oddajo projektov za predstavitev v Slovenskem paviljonu na  17. mednarodni razstavi arhitekture – La Biennale di Venezia 2020.
 
I. UVOD
 
Z odprtim pozivom Muzej za arhitekturo in oblikovanje vabi zainteresirane k oddaji predlogov za predstavitev v Slovenskem paviljonu na 17. mednarodni razstavi arhitekture – La Bienalle di Venezia 2020, v Benetkah.
 
Namen poziva je izbor projekta in projektne skupine, ki bo zasnovala, oblikovala in izvedla Slovenski paviljon na 17. Mednarodni razstavi arhitekture – La Biennale di Venezia 2020. K sodelovanju so vabljeni arhitekti, krajinski arhitekti, oblikovalci, umetniki, kustosi, drugi zainteresirani posamezniki različnih izobrazb in organizacije različnih profilov, ki so aktivni na področju arhitekture, krajinske arhitekture, prostorskega načrtovanja in sorodnih disciplin. 
 
Namen razstave v Slovenskem pavilionu na 17. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah je sodelovati in prispevati k sodobni mednarodni razpravi o arhitekturi in aktualno arhitekturno razpravo v Sloveniji povezati z mednarodnim diskurzom. Predlog za razstavo v Slovenskem paviljonu se mora navezovati na aktualne razprave o arhitekturi in prostoru v Sloveniji in mora obenem predstaviti umestitev predlagane razstave v trenutnem mednarodnem kontekstu.
 
Mednarodna razstava arhitekture na bienalu v Benetkah je najprestižnejša svetovna predstavitev arhitekture. S sodelovanjem na bienalu je izbranim avtorjem in njihovemu delu zagotavljena mednarodna vidnost in strokovna izmenjava na najvišji ravni, ki odpira vrata novim priložnostim. Slovenska predstavitev na bienalu se mora vključevati v mednarodno razpravo o aktualnih problemih v arhitekturi in aktualnih svetovnih problemih, na katere se odziva arhitektura. 
 
Slovenski paviljon na 17. mednarodni razstavi arhitekture bo v Arsenalu. Paviljon bo odprt ves čas trajanja 17. mednarodne razstave arhitekture v Benetkah, od 23. maja do 29. novembra 2020.
 
MAO je na podlagi sklepa Ministrstva za kulturo Republike Slovenije imenovan kot delegirana ustanova za predstavitev Slovenije na Mednarodni razstavi arhitekture. MAO z odprtim pozivom vabi arhitekte, raziskovalce, kritike, kustose in druge aktivne na področju arhitekture k posredovanju predlogov za predstavitev Slovenije na 17. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah v letu 2018.
 
 
II. TEMA RAZSTAVE V SLOVENSKEM PAVILJONU
 
Naslov in tema 17. mednarodne razstave arhitekture - La Biennale di Venezia 2020 še nista določena. Za namen poziva MAO podaja okvirna tematska izhodišča za slovenski paviljon pod naslovom »Politike, znanje in arhitektura«. Izhodišča so pripravljena na podlagi javno objavljenih besedil, izjav in intervjujev kustosa 17. mednarodne razstave arhitekture, Hashima Sarkisa.
 
Politike, znanje in arhitektura
 
Arhitektura in produkcija grajenega prostora odražata družbene vrednote, na katerih temelji politika, ki v danem trenutku gradi prostor. Temeljni in za arhitekturo ključni družbeni vrednoti sta znanje in mišljenje. Vpliv med arhitekturo, znanjem in politiko deluje tudi v obratni smeri. Arhitektura ima moč, da sooblikuje družbene vrednote, da proizvaja in omogoča novo znanje in mišljenje ter s tem sooblikuje politike. Dobra arhitektura gradi boljšo družbo, in ji mora omogočiti, da se razvije v radikalno drugačno družbo, strukturirano na način, da se bo sposobna spopasti z vprašanji 21. stoletja.
 
V začetku 21. stoletja se človeštvo spopada z velikimi političnimi izzivi, ki so neizogibni tudi za slovensko družbo. Nadaljevanje globalne nepravičnosti in neenakosti v povezavi z okoljskimi problemi, boleznimi, zatiranjem različnih družbenih skupin na podlagi spolnih, rasnih, etničnih in verskih predsodkov in neustavljiva rast svetovnega prebivalstva zahtevajo ustvarjalno razmišljanje o temeljih človekovega političnega združevanja. Soočanje z velikimi novimi izzivi bolj kot kdaj koli prej od človeštva zahteva novo znanje, globalno povezovanje in sodelovanje.  Razstava v slovenskem paviljonu na bienalu bo iskala odgovor na mnoga vprašanja povezana s politikami, znanjem in arhitekturo. 
 
Kako je arhitektura povezana z oblikovanjem našega odnosa do sveta in državljanskih idealov? 
 
Kako arhitektura govori o spremembah politik? 
 
Kako oblast, vlada in država razumejo in uporabljajo arhitekturo za namen izboljšanje kakovosti življenja, družbene blaginje in gospodarskega napredka? 
 
Kako arhitektura z materializacijo idej dokazuje ali bi lahko dokazala, da so javno dobro, gospodarski razvoj in razvoj zdrave družbe neločljivo povezani? 
 
Ali globalno povezovanje in sodelovanje ter pridobivanje novih znanj za soočenje najbolj perečimi problemi človeštva zahteva nove strukture in so zanj potrebni novi družbeni prostori? 
 
Kakšne so vizije novih družbenih prostorov?
 
Vprašanje ni, kaj lahko arhitektura naredi za družbo, ampak kaj arhitektura lahko naredi (v družbi)?
III. POSTOPEK IN POGOJI ZA SODELOVANJE PRI POZIVU
 
Delegirana institucija
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Pot na Fužine 2
1000 Ljubljana
email: mao@mao.si 
 
Komisija za izbor projekta
Predsednik, komisar: Matevž Čelik
Člani: izr. prof. ddr. Petra Čeferin, FA, Univerza v Ljubljani
Miloš Kosec, član uredništva revije Outsider 
doc. Bika Rebek, GSAPP, University of Columbia, New York
izr. prof. dr. Peter Šenk, FGPA, Univerza v Mariboru 
prof. dr. Aleš Vodopivec, FA, Univerza v Ljubljani
izr. prof. mag. Boštjan Vuga, Sadar + Vuga arhitekti
Konsultanti:  Komisija si pridržije pravico, da se po potrebi posvetuje s specializiranimi svetovalci. 
 
Postopek
Izmed pravočasno oddanih in popolnih predlogov bo komisar skupaj s komisijo izbral predlog za slovensko predstavitev na 17. mednarodni razstavi arhitekture – La Biennale di Venezia 2020.
 
Upravičenci
Z odzivom na poziv se udeleženci strinjajo s postopkom in pogoji poziva. K sodelovanju so vabljeni zainteresirani posamezniki in organizacije s slovenskim državljanstvom ali stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so aktivni na področju arhitekture, krajinske arhitekture, prostorskih politik, urbanizma, strateškega načrtovanja in raziskav na navedenih področjih. 
 
Odgovori na vprašanja
Vprašanja v zvezi s pozivom lahko pošljete na naslov mao@mao.si do vključno 30. avgusta. Prosimo, da kot predmet sporočila vpišete »Beneški bienale 2020«.
 
Roki in datumi
Objava poziva: ponedeljek, 24. junij 2019
Vprašanja: petek, 30. avgust 2019
Rok za oddajo projektov: petek, 13. september 2019, do 00:00 (CET)
Odločitev o izboru predloga za predstavitev: 23. september 2019
Razvoj in koprodukcija predstavitve z MAO: september 2019 – april 2020
Predogled za novinarje in strokovno javnost: 21. – 22. maj 2020
Otvoritev Slovenskega pavilijona: 23. maj 2020
 
Naslov za oddajo predlogov
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana
S pripisom »Beneški bienale 2020« ali na elektronski naslov mao@mao.si
Predmet sporočila mora biti »Beneški bienale 2020«.
 
Proračun za izvedbo paviljona
Zaželeno je, da prijavitelji predlogu predložijo svojo finančno strategijo. Proračun za izvedbo predstavitve Slovenije na bienalu je določen na podlagi preteklih predstavitev in znaša 70.000 EUR (bruto z vsemi dajatvami). V proračun morajo biti zajeti honorarji avtorjev s potnimi stroški, stroški produkcije in postavitve razstave, transportni stroški konstrukcije ter stroški digitalnih in tiskanih publikacij, potrebnih za izvedbo projekta. Po potrebi se proračun lahko poveča s sponzorskimi sredstvi, z aktivnim sodelovanjem izbranih udeležencev pri pridobivanju sredstev. Poleg produkcijskih sredstev MAO zagotavlja najem prostora v Arsenalu, organizacijsko, logistično in komunikacijsko vodenje predstavitve ter vzdrževanje paviljona v toku trajanja bienala. MAO si pridržuje pravico do spremembe proračuna glede na višino sredstev, ki bodo zagotovljena z odločbo Ministrstva za kulturo za leto 2020.
 
Zahtevani dokumenti
delovni naslov predlagane razstave,
opis teme in koncepta razstave (maks. 3.500 znakov), A4,
ilustracija koncepta (skica, risba, kolaž itd.) ki prikazuje potenciale predloga razstave, do 3 x A4,
finančni načrt projekta s honorarji, produkcijskimi, potnimi in transportnimi stroški,
ime/imena kustosa/kustosov,
ime/imena avtorja/avtorjev,
kratki življenjepisi predlaganih kustosov, avtorjev in drugih sodelavcev (maks. 1.000 znakov),
predstavitev maks. 5 referenčnih del predlaganih kustosov in avtorjev, do 5 x A4.
Vsi predlogi naj bodo oddani na formatu A4.
 
Kriteriji za izbor
jasnost in sodobnost predlagane teme in koncepta,
vizualni potencial razstave,
kuratorski in prostorski potencial predlagane teme,
zmožnost projektne skupine za jasno in inovativno predstavitev sodobne arhitekturne teme,
odraz slovenske arhitekturne scene in trenutne realnosti arhitekture v Sloveniji,
čitljivost komunikacije in zmožnost nagovoriti široko mednarodno javnost,
skladnost predlaganega koncepta s proračunom 70.000 EUR bruto z vsemi dajatvami, vključno s honorarji, transportom, produkcijskimi stroški razstave, komunikacijo in publikacijo.
 
Obvestilo o izboru
Vsi predlagatelji bodo pisno obveščeni o izboru predloga.
 
Izvedba
Izbrana projektna skupina je dolžna izvesti projekt v sodelovanju s projektno skupino Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, ki bo vodila izvedbo. Podizvajalce potrjuje MAO.
 
Jezik
Uradni jezik poziva za sodelovanje za izbor projekta za Slovenski paviljon na 17. mednarodni razstavi arhitekture – La Biennale di Venezia 2020 je slovenski. Vsi tiskani in digitalni materiali (katalog, zloženke, spremna besedila na raztavi) morajo biti v slovenščini, angleščini in italijanščini.
__
Program MAO in slovensko predstavitev v Benetkah financira Ministrstvo za kulturo.